English Version
当前位置: 首页 » 服务指南 » 社会保险 社会保险个人用户网上查询系统使用流程 发布时间:2013-04-12
 
 
 
 
 
医保手册号码获取方法:
 
 
四险电脑序号获取方法:
 
 
第三步:使用网上申报系统进行信息查询
 

 


   服务热线:58802168   陈绍峰